O projekte

logo_na_uvod_plagat.png

 

Špeciálna základná škola internátna v Bytči začala dňa 1. júna 2012 implementovať projekt s názvom „Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní."

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR v rámci operačného programu Vzdelávanie.

 

Hlavné informácie o projekte:

Operačný program: Vzdelávanie

Prioritná os : 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie : 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Časový rámec realizácie projektu : jún 2012 - november 2013

Cieľová skupina projektu: žiaci a pedagogickí zamestnanci špeciálnej základnej školy internátnej

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu: 157 760,66 EUR

Cieľ projektu:  Moderným prístupom k vzdelávaniu rozvíjať komunikačné a grafomotorické zručnosti žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej v Bytči.

Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom hlavných a podporných aktivít projektu. 

Hlavné aktivity:

1.1 Efektívne zvyšovanie čitateľskej gramotnosti žiakov

2.1 Efektívne zvyšovanie kľúčových kompetencií žiakov

2.2 Vlastná skúsenosť ako prostriedok rozvoja kľúčových kompetencií žiakov


Podporné aktivity:

  • Riadenie projektu
  • Publicita a informovanosť

 

O novinkách v projekte sa dočítate v časti Realizácia projektu

Fotografie z realizácie projektu si môžete pozrieť vo Fotogalérii

 

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?
© 2018 Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní