Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča oznamuje zákonným zástupcom žiakov a zamestnancom školy, že od pondelka 08.03.2021 je obnovený výchovno-vzdelávací proces v celej škole prezenčnou formou. Od uvedeného dátumu bude v prevádzke aj školský internát.

Podmienkou nástupu do školy je platný negatívny test na COVID-19 nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 90 dní. Rodičia žiakov sú povinní odovzdať Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a preukázať sa negatívnym výsledkom testu  alebo platnou výnimkou z testovania na COVID – 19.

Mgr. Anna Ďurajková

 

Príloha:

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Riaditeľka Spojenej školy internátnej v Bytči oznamuje zákonným zástupcom detí, že podľa Usmernenia zriaďovateľa školy pri zohľadnení súčasnej epidemiologickej situácie na Slovensku od 03.03.2021 zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces dištančnou formou. Toto vzdelávanie je zabezpečené vyučujúcimi, ktorí sa skontaktujú so žiakmi podľa stanoveného rozvrhu.

Výchovno-vzdelávací proces prezenčnou formou škola zabezpečuje od 03.03.2021 len pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, (t.j. v škole sa vzdelávajú len žiaci, ktorých rodičia pracujú a prácu nemôžu vykonávať z domu). Pre žiakov vzdelávaných prezenčnou formou je po skončení vyučovania v prevádzke školský klub detí.

Prevádzka Špeciálnej materskej školy je zabezpečená prednostne pre deti, ktorých zákonní zástupcovia vykonávajú prácu na pracovisku.

Naďalej platí, že aspoň jeden zákonný zástupca dieťaťa musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

O prechode na prezenčnú formu vzdelávania budete informovaní triednymi učiteľmi a prostredníctvom webového sídla školy.

Mgr. Anna Ďurajková

 

KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV

 BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY DO PRVÉHO ROČNÍKA PRAKTICKEJ ŠKOLY

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU NIŽŠIE STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

Praktická škola, Mičurova 367/3, Bytča je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča a sídli v elokovanom pracovisku školy na ul. Mičurova 367/3, Bytča. Praktická škola Bytča podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pod názvom „Učíme sa pre život“ pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom.

 

Praktická škola v Bytči poskytuje prípravu v odbore: remeselné práce odbor: 6492 E 00

 

Riaditeľka Praktickej školy v Bytči po prerokovaní v pedagogickej rade určila podmienky a kritériá na prijatie uchádzačov do praktickej školy nasledovne:

 

(1) Do praktickej školy budú prijatí žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

(2)

Do praktickej školy budú prijaté aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania
s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole, a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.

(3)

K prijatiu žiaka do praktickej školy treba predložiť pedagogickú dokumentáciu, ktorú tvorí:

- Prihláška žiaka do praktickej školy s vyjadrením triedneho učiteľa, príp. výchovného poradcu a lekára

- Zápisný lístok na štúdium na strednej škole

- Pedagogická dokumentácia žiaka obsahujúca:

 • psychologické vyšetrenie so stanovením úrovne mentálnych schopností žiaka
 • špeciálno-pedagogickú diagnostiku žiaka
 • Rozhodnutie o prijatí žiaka do špeciálnej základnej školy
 • Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole

 

(4) Do praktickej školy budú prijatí žiaci na základe absolvovania individuálneho pohovoru s uchádzačmi a jeho zákonným zástupcom a po preštudovaní pedagogickej dokumentácie žiaka.

 

Záver z prijímacieho pohovoru:

Žiak vyhovel prijímaciemu pohovoru, ak spĺňa požadované kritéria a podmienky prijatia.

Žiak nevyhovel prijímaciemu pohovoru, ak nesplnil niektoré z požadovaných kritérií a podmienok.

 

 

 

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

 

Vážení rodičia našich deviatakov,

je tu čas, kedy si Vaše deti kladú otázku, čím budem a rozhodujú sa, kam ďalej po ukončení vzdelávania na našej škole. Je to pre ne, ako aj pre Vás, ako rodičov, jedno z veľmi dôležitých rozhodnutí v ich živote. Preto sme tu, aby sme Vám, ak to budete potrebovať, poradili a podali pomocnú ruku.
Na tomto mieste by sme Vám radi poskytli niekoľko dôležitých informácií, ktoré sa týkajú podávania prihlášok na štúdium v rámci prípravy Vašich detí na budúce povolanie.
 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa prijímacie pohovory v odborných učilištiach a praktických školách na školský rok 2021/2022 uskutočnia v týchto termínoch:

a) prvý termín je 3. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. máj 2021,

b) druhý termín je 10. máj 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. máj 2021.

Zákonný zástupca žiaka môže podať najviac dve prihlášky na vybrané odbory. Prihlášky Vám budú doručené prostredníctvom Vašich detí v priebehu mesiaca marec 2021.

Zákonný zástupca žiaka je povinný doručiť triednemu učiteľovi žiaka Vami podpísané a lekárom potvrdené prihlášky do 8. apríla 2021. 

Prihlášky a zápisné lístky spolu s kópiou osobnej dokumentácie žiaka škola zašle do odborného učilišťa alebo praktickej školy, ktorú si Vaše dieťa vybralo. Odborné učilište alebo praktická škola Vám zašle pozvánku na prijímacie pohovory spolu s pokynmi. 

Zákonný zástupca žiaka je povinný sprevádzať svoje dieťa na prijímacie pohovory.

O prípadných zmenách vyplývajúcich z usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás budeme obratom informovať prostredníctvom webového sídla školy a Vašich detí.

V prípade akýchkoľvek otázok sme tu pre Vás.

 

                                                                                                         Mgr. Terézia Bilasová, PhD.

                                                                                                              výchovná poradkyňa

                                                                                                                 tel. 0911 307 956  

Riaditeľka školy oznamuje žiakom, rodičom a zamestnancom, že na základe Rozhodnutia ministra školstva č. 2021/10079:1-A1810 z 05. februára 2021 a súhlasu zriaďovateľa obnovujeme školské vyučovanie v Špeciálnej materskej škole, Špeciálnej základnej škole, Základnej škole pre žiakov s autizmom a v Praktickej škole od 08.02.2021 (pondelok).  Od tohto dňa je obnovená aj prevádzka školského klubu, školského internátu, školskej jedálne a centra špeciálnopedagogického poradenstva.

 

Podmienky nástupu pre deti a žiakov do školy:

 • dieťa/žiak nemôže vykazovať akékoľvek príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota, kašeľ, hlieny, sople)
 • negatívny test na ochorenie COVID – 19 platný najviac 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 za posledných 90 dní musí mať aspoň jeden zákonný zástupca
 • vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 11a tohto oznamu)
 • žiaci budú dodržiavať podmienky nosenia rúšok (okrem výnimiek) a pravidelnej dezinfekcie rúk
 • žiaci školy nemusia absolvovať  test.

 

Podmienky nástupu zamestnancov na pracovisko:

 • negatívny test na ochorenie COVID – 19 platný najviac 7 dní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID – 19 za posledných 90 dní
 • vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 9a).

Prosíme rodičov, aby dodržiavali všetky nariadenia a pokyny riaditeľky školy, ktoré sú zverejnené na vstupných bránach a dverách budov školy. V súvislosti s mimoriadnou situáciou  COVID-19 – platí pre rodičov zákaz vstupu do školy.  Informácie o deťoch/žiakoch budú naďalej poskytované ich pri odovzdávaní rodičom, telefonicky resp. prostredníctvom žiackej knižky. Osobné nevyhnutné stretnutia s rodičmi budú uskutočňované v čase po vyučovaní vo vyhradenom priestore školy. 

 

Žiakom, ktorí sa z dôvodu obáv na ochorenie COVID – 19 nezúčastnia prezenčného vzdelávania, budú triedni učitelia v dohodnutých intervaloch (raz za 2 -3 dni) zasielať úlohy na domáce vypracovanie. Neprítomnosť týchto žiakov na prezenčnom vyučovaní bude ospravedlnená.

Vážení rodičia, zamestnanci,

prosíme Vás o pochopenie situácie, ktorá nastala tým, že ministerstvo školstva  vydalo Rozhodnutie o obnovení školského vyučovania až v piatok 05. februára 2021 vo večerných hodinách a tak do toho času sme nemohli uverejniť náš  oznam, čím bola situácia okolo otvorenia školy neistá a vyčerpávajúca pre každého z nás.

 

Oznamujeme Vám, že jarné prázdniny budú v dňoch 15.02.2021 - 19.02.2021.

 

TEŠÍME SA NA VÁS !

                    Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

 

 

Prílohy:

9a - Zamestnanec - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a ... 

11a - Zákonný zástupca - Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a ... 

files/navrat_do_skol.pdf

Riaditeľka školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v týždni od 25.01.2021 do 29.01.2021 (vrátane) bude vyučovanie pokračovať dištančnou formou.

Výpisy hodnotenia za I. polrok šk. roka 2020/2021 budú žiakom odovzdané osobne až v dobe návratu do školy.

Mgr. Anna Ďurajková

 

Riaditeľka školy udeľuje žiakom 6. ročníka riaditeľské voľno v dňoch 07.12.2020 až 11.12.2020 (vrátane) z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID 19 u jedného pedagogického zamestnanca. Počas tohto obdobia žiaci dodržiavajú karanténne opatrenia (sú v domácom prostredí), kontrolujú si svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov ochorenia na COVID 19 kontaktujú svojho ošetrujúceho lekára.

Vyučovanie žiakov tejto triedy prebieha dištančnou formou podľa pokynov triednej učiteľky Mgr. Jozefíny Novotnej.

Žiaci ostatných ročníkov sa vyučujú prezenčnou formou, v prípade akýchkoľvek príznakov na ochorenie COVID-19 rovnako kontaktujú svojich ošetrujúcich lekárov.

 

Mgr. Anna Ďurajková

 

Riaditeľka školy udeľuje žiakom 7.- 8. ročníka riaditeľské voľno v dňoch 23.11.2020 až 30.11.2020 (vrátane) z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID 19 u jednej žiačky v danej triede. Počas tohto obdobia žiaci dodržiavajú karanténne opatrenia (sú v domácom prostredí), kontrolujú si svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov ochorenia na COVID 19 kontaktujú svojho ošetrujúceho lekára.

Vyučovanie žiakov tejto triedy prebieha dištančnou formou podľa pokynov triednej učiteľky Mgr. Zdeny Počarovskej.

Mgr. Anna Ďurajková

 

Riaditeľka školy oznamuje, že od pondelka 16.11.2020 sa obnovuje výchovno-vzdelávací proces aj pre žiakov Praktickej školy.

 

Riaditeľka školy oznamuje žiakom 5.-10. ročníka vo všetkých variantoch, že v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva SR č. 202018259:1-A1810 zo dňa 02.11.2020 a usmernenia zriaďovateľa školy obnovuje vyučovanie od 10.11.2020 prezenčnou formou.

 

Každý žiak pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti. Žiaci sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.

 

Žiaci Praktickej školy zostávajú naďalej vzdelávaní dištančnou formou. Priebežne budú informovaní o ďalšom postupe podľa aktuálnych usmernení.

 

Mgr. Anna Ďurajková

 

Riaditeľka školy oznamuje žiakom 5.-10. ročníka vo všetkých variantoch a žiakom Praktickej školy, že v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva SR č. 202018259:1-A1810 zo dňa 02.11.2020 a usmernenia zriaďovateľa školy obnovuje vyučovanie od 10.11.2020 prezenčnou formou.

Všetci žiaci školy nad 10 rokov pri nástupe do školy sú povinní preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom detí a zamestnancom školy, že v období od 02.11.2020 postupuje podľa Usmernenia ministerstva školstva, vedy a výskumu SR zo dňa 01.11.2020 (do doby jeho platnosti).

 

Zákonný zástupca môže priviesť do školy len dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s osobami, ktorým na základe výsledkov testovania na COVID-19 nebola nariadená karanténa.

 

Rovnako táto povinnosť platí aj pre každého zamestnanca školy, ktorý môže vstúpiť na pracovisko len v prípade, ak jemu alebo osobám žijúcim v spoločnej domácnosti nebola nariadená karanténa.

 

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci školy, ktorí sa dozvedeli na základe výsledkov testovania, že v posledných dňoch boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou, ktorá nežije v ich domácnosti, oznámia túto skutočnosť svojmu ošetrujúcemu lekárovi a riaditeľke školy, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe.

 

Zákonný zástupca, návštevník školy a zamestnanec je povinný pri vstupe do školy odovzdať vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je uvedené v prílohe.

 

Mgr. Anna Ďurajková

Prílohy:

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

 

Riaditeľka Spojenej školy internátnej oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že:

 

 • jesenné prázdniny sú v dňoch 30.10.2020 (piatok), 02.11.2020 (pondelok), 06.11.2020 (piatok) a 09.11.2020 (pondelok)

 

 • výchovno-vzdelávací proces pre deti Špeciálnej materskej školy prebieha denne prezenčnou formou

 

 • výchovno-vzdelávací proces žiakov prípravného až 4. ročníka Základnej školy pre žiakov s autizmom a Špeciálnej základnej školy prebieha prezenčnou formou. Vyučovanie pre týchto žiakov je povinné. Školský klub detí je v prevádzke v nezmenenom režime.

 

 • vyučovanie pre žiakov druhého stupňa Základnej školy pre žiakov s autizmom (5.-9. ročník), žiakov Špeciálnej základnej školy vo všetkých variantoch (5.-10. ročník) a žiakov Praktickej školy (1.-3. ročník)  bude v dňoch 26.10.2020 – 27.11.2020 prebiehať dištančnou formou.

 

 • školský internát bude v prevádzke od 03.11.2020 len pre ubytovaných žiakov I. stupňa Špeciálnej základnej školy.

 

Upozorňujeme žiakov druhého stupňa školy a žiakov Praktickej školy, že vyučovanie v uvedenom období sa neprerušuje, mení sa len forma vzdelávania. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov a žiakov.

 

Deti, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou nemôžu mať nariadenú karanténu.

V prípade ďalších zmien a usmernení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR budete informovaní prostredníctvom webového sídla školy.

                                                                                                                                                    Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že od 20.10.2020 (utorok) obnovuje výchovno-vzdelávací proces pre deti Špeciálnej materskej školy a žiakov prípravného až 4. ročníka Špeciálnej základnej školy (A, B, C variant) a Základnej školy pre žiakov s autizmom.

Od 20.10.2020 do odvolania nie je v prevádzke školský internát.

Žiaci druhého stupňa Špeciálnej základnej školy (5. – 9. ročník vo všetkých variantoch), Základnej školy pre žiakov s autizmom a žiaci Praktickej školy budú vzdelávaní dištančnou formou.

Školský klub detí je od 20.10.2020 v prevádzke len pre deti prípravného až 4. ročníka v obvyklom čase.

Pre všetkých žiakov (okrem žiakov s poruchou autistického spektra, žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím) platí povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu!

Prosíme rodičov, aby dôsledne dodržiavali všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní a preberaní svojich detí do/zo školy!  

Dieťaťu, ktoré bude prejavovať známky respiračného ochorenia pri rannom filtri nebude umožnené zúčastniť sa  vzdelávania.

Zákonný zástupca je povinný pri rannom filtri  odovzdať vyplnené tlačivá, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

Mgr. Anna Ďurajková, riad. školy

Prílohy:

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že od 15.10.2020 do 19.10.2020 (vrátane) je škola na základe karanténneho opatrenia vydaného regionálnym hygienikom v Žiline zatvorená.

Vyučovanie pokračuje dištančnou formou. 

O ďalšom postupe budete priebežne informovaní prostredníctvom webového sídla školy. Rodičov budú kontaktovať triedni učitelia.

Mgr. Anna Ďurajková, riad. školy

Vážení rodičia,

od 12.10. do 14.10.2020 (pondelok až streda) je riaditeľkou školy vyhlásené riaditeľské voľno. Žiaci zostávajú doma.

V tomto období sa žiaci môžu vzdelávať dištančnou formou v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. podľa pokynov triednych učiteliek a triedneho učiteľa, ktorí sa s Vami skontaktujú. 

Prosíme Vás, aby ste sledovali webové sídlo školy www.szsibytca.sk, kde budú zverejnené ďalšie aktuálne pokyny a oznamy.