Riaditeľka školy udeľuje žiakom 7.- 8. ročníka riaditeľské voľno v dňoch 23.11.2020 až 30.11.2020 (vrátane) z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID 19 u jednej žiačky v danej triede. Počas tohto obdobia žiaci dodržiavajú karanténne opatrenia (sú v domácom prostredí), kontrolujú si svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov ochorenia na COVID 19 kontaktujú svojho ošetrujúceho lekára.

Vyučovanie žiakov tejto triedy prebieha dištančnou formou podľa pokynov triednej učiteľky Mgr. Zdeny Počarovskej.

Mgr. Anna Ďurajková

 

Riaditeľka školy oznamuje, že od pondelka 16.11.2020 sa obnovuje výchovno-vzdelávací proces aj pre žiakov Praktickej školy.

 

Riaditeľka školy oznamuje žiakom 5.-10. ročníka vo všetkých variantoch, že v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva SR č. 202018259:1-A1810 zo dňa 02.11.2020 a usmernenia zriaďovateľa školy obnovuje vyučovanie od 10.11.2020 prezenčnou formou.

 

Každý žiak pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti. Žiaci sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu.

 

Žiaci Praktickej školy zostávajú naďalej vzdelávaní dištančnou formou. Priebežne budú informovaní o ďalšom postupe podľa aktuálnych usmernení.

 

Mgr. Anna Ďurajková

 

Riaditeľka školy oznamuje žiakom 5.-10. ročníka vo všetkých variantoch a žiakom Praktickej školy, že v nadväznosti na Rozhodnutie ministra školstva SR č. 202018259:1-A1810 zo dňa 02.11.2020 a usmernenia zriaďovateľa školy obnovuje vyučovanie od 10.11.2020 prezenčnou formou.

Všetci žiaci školy nad 10 rokov pri nástupe do školy sú povinní preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19.

Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom detí a zamestnancom školy, že v období od 02.11.2020 postupuje podľa Usmernenia ministerstva školstva, vedy a výskumu SR zo dňa 01.11.2020 (do doby jeho platnosti).

 

Zákonný zástupca môže priviesť do školy len dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s osobami, ktorým na základe výsledkov testovania na COVID-19 nebola nariadená karanténa.

 

Rovnako táto povinnosť platí aj pre každého zamestnanca školy, ktorý môže vstúpiť na pracovisko len v prípade, ak jemu alebo osobám žijúcim v spoločnej domácnosti nebola nariadená karanténa.

 

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci školy, ktorí sa dozvedeli na základe výsledkov testovania, že v posledných dňoch boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou, ktorá nežije v ich domácnosti, oznámia túto skutočnosť svojmu ošetrujúcemu lekárovi a riaditeľke školy, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe.

 

Zákonný zástupca, návštevník školy a zamestnanec je povinný pri vstupe do školy odovzdať vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je uvedené v prílohe.

 

Mgr. Anna Ďurajková

Prílohy:

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

 

Riaditeľka Spojenej školy internátnej oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že:

 

  • jesenné prázdniny sú v dňoch 30.10.2020 (piatok), 02.11.2020 (pondelok), 06.11.2020 (piatok) a 09.11.2020 (pondelok)

 

  • výchovno-vzdelávací proces pre deti Špeciálnej materskej školy prebieha denne prezenčnou formou

 

  • výchovno-vzdelávací proces žiakov prípravného až 4. ročníka Základnej školy pre žiakov s autizmom a Špeciálnej základnej školy prebieha prezenčnou formou. Vyučovanie pre týchto žiakov je povinné. Školský klub detí je v prevádzke v nezmenenom režime.

 

  • vyučovanie pre žiakov druhého stupňa Základnej školy pre žiakov s autizmom (5.-9. ročník), žiakov Špeciálnej základnej školy vo všetkých variantoch (5.-10. ročník) a žiakov Praktickej školy (1.-3. ročník)  bude v dňoch 26.10.2020 – 27.11.2020 prebiehať dištančnou formou.

 

  • školský internát bude v prevádzke od 03.11.2020 len pre ubytovaných žiakov I. stupňa Špeciálnej základnej školy.

 

Upozorňujeme žiakov druhého stupňa školy a žiakov Praktickej školy, že vyučovanie v uvedenom období sa neprerušuje, mení sa len forma vzdelávania. Všetky povinnosti týkajúce sa účasti aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov a žiakov.

 

Deti, ktoré sa zúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou nemôžu mať nariadenú karanténu.

V prípade ďalších zmien a usmernení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR budete informovaní prostredníctvom webového sídla školy.

                                                                                                                                                    Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že od 20.10.2020 (utorok) obnovuje výchovno-vzdelávací proces pre deti Špeciálnej materskej školy a žiakov prípravného až 4. ročníka Špeciálnej základnej školy (A, B, C variant) a Základnej školy pre žiakov s autizmom.

Od 20.10.2020 do odvolania nie je v prevádzke školský internát.

Žiaci druhého stupňa Špeciálnej základnej školy (5. – 9. ročník vo všetkých variantoch), Základnej školy pre žiakov s autizmom a žiaci Praktickej školy budú vzdelávaní dištančnou formou.

Školský klub detí je od 20.10.2020 v prevádzke len pre deti prípravného až 4. ročníka v obvyklom čase.

Pre všetkých žiakov (okrem žiakov s poruchou autistického spektra, žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím) platí povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno-vzdelávacieho procesu!

Prosíme rodičov, aby dôsledne dodržiavali všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia pri privádzaní a preberaní svojich detí do/zo školy!  

Dieťaťu, ktoré bude prejavovať známky respiračného ochorenia pri rannom filtri nebude umožnené zúčastniť sa  vzdelávania.

Zákonný zástupca je povinný pri rannom filtri  odovzdať vyplnené tlačivá, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu.

Mgr. Anna Ďurajková, riad. školy

Prílohy:

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že od 15.10.2020 do 19.10.2020 (vrátane) je škola na základe karanténneho opatrenia vydaného regionálnym hygienikom v Žiline zatvorená.

Vyučovanie pokračuje dištančnou formou. 

O ďalšom postupe budete priebežne informovaní prostredníctvom webového sídla školy. Rodičov budú kontaktovať triedni učitelia.

Mgr. Anna Ďurajková, riad. školy

Vážení rodičia,

od 12.10. do 14.10.2020 (pondelok až streda) je riaditeľkou školy vyhlásené riaditeľské voľno. Žiaci zostávajú doma.

V tomto období sa žiaci môžu vzdelávať dištančnou formou v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. podľa pokynov triednych učiteliek a triedneho učiteľa, ktorí sa s Vami skontaktujú. 

Prosíme Vás, aby ste sledovali webové sídlo školy www.szsibytca.sk, kde budú zverejnené ďalšie aktuálne pokyny a oznamy.

Na základe vydaných pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline oznamuje riaditeľka školy, že Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča (všetky organizačné zložky a organizačné súčasti)  prechádzajú odo dňa 03.10.2020 do oranžovej fázy.

V škole bol potvrdený výskyt ochorenia COVID-19 dňa 07.10.2020  (test vykonaný dňa 06.10.2020) u jedného nepedagogického zamestnanca školy. Na základe potvrdeného výskytu ochorenia postupuje škola podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia.

Nepedagogický zamestnanec školy nebol od 02.10.2020 (piatok) v kontakte so žiadnym zamestnancom ani so žiadnym žiakom školy. Rovnako tento zamestnanec nebol v kontakte od uvedeného dňa ani so žiadnym zákonným zástupcom ktoréhokoľvek žiaka našej školy. Tento zamestnanec je v domácej karanténe a postupuje podľa usmernení RÚVZ so sídlom v Žiline.

Škola monitoruje zdravotný stav všetkých svojich zamestnancov a žiakov, pravidelne uskutočňuje ranný filter, dodržiava prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia v súlade s pokynmi pre oranžovú farbu.

Prosíme rodičov, aby pochopili vážnosť situácie a nedožadovali sa vstupu do priestorov školy. Preberanie a odovzdávanie detí pedagogickými zamestnancami je pri bráne školy.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že o krátky čas budeme patriť opäť k zeleným školám.

Mgr. Anna Ďurajková

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje všetkým zákonným zástupcom detí, žiakom a zamestnancom, že od 20.09.2020 naďalej platí povinné nosenie rúšok u žiakov od 4. ročníka po 9. ročník, u všetkých zamestnancov a návštevníkov školy.

Deti v materskej škole a v nižších ročníkoch školy, žiaci so sluchovým postihnutím, žiaci s poruchou autistického spektra, žiaci so stredným až ťažkým mentálnym postihnutím majú nosenie rúšok odporúčané. Nosenie rúšok u tejto skupiny detí vzhľadom na ich zdravotný stav a obmedzenia je na rozhodnutí zákonných zástupcov.

 

NAĎALEJ PLATIA VŠETKY POKYNY  A OBMEDZENIA PRI DODRŽIAVANÍ HYGIENICKÝCH OPATRENÍ,  KTORÉ BOLI VYDANÉ RIADITEĽKOU ŠKOLY OD 01.09.2020!

PROSÍME DODRŽIAVAJTE

R            O           R

rúško     odstup      ruky

 

PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ,  ABY SA NEZDRŽIAVALI V ŠKOLE MIMO VYHRADENÝ ČAS PRI ODOVZDÁVANÍ A PREBERANÍ DETÍ!

VSTUP DO ŠKOLY JE POVOLENÝ LEN JEDNÉMU RODIČOVI ALEBO POVERENEJ OSOBE, KTORÁ PRIVÁDZA ALEBO PREBERÁ DIEŤA!

 

V prílohe si, prosím, pozorne prečítajte nasledovné pokyny k nástupu do školy a organizácii vyučovacieho procesu v prvých dňoch školského roka 2020/2021.

 
Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča oznamuje žiakom, zákonným zástupcom detí, klientom poradenského zariadenia a zamestnancom školy, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zostáva škola spolu so všetkými organizačnými zložkami a organizačnými súčasťami z dôvodu prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu COVID -19

od 30.03.2020 do odvolania zatvorená.

 

Prihlášky žiakov do odborných učilíšť doručí škola zákonným zástupcom na podpis a následne zabezpečí ich odoslanie poštou do odborných učilíšť v termíne do 15. mája 2020.          K prihláškam nebude potrebné doložiť potvrdenie od lekára.

Prihlášky detí do špeciálnej materskej školy môžu zákonní zástupcovia podávať v termíne od 30.04.2020 do 31.05.2020 elektronicky alebo poštou. Elektronicky môžu prihlášky zasielať na e-mailové adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Formulár prihlášky nájdete na web stránke školy www.szsibytca.sk v záložke Špeciálna materská škola pod názvom Žiadosť o prijatie dieťaťa http://www.szsibytca.sk/files/sms/ziadost_o_prijatie_sms.pdf .

Žiadosti o prijatie žiaka do Špeciálnej základnej školy môžu zákonní zástupcovia podávať v termíne od 15.04.2020 elektronicky alebo poštou. Elektronicky môžu prihlášky zasielať na e-mailové adresy: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Formulár prihlášky nájdete na web stránke školy www.szsibytca.sk v záložke Špeciálna základná škola pod názvom Žiadosť o prijatie žiaka/žiačky http://www.szsibytca.sk/files/ziadost_o_prijatie_do_szs.pdf .

 

Prajem Vám, aby sme spoločne prekonali ťažkú a zložitú dobu, ktorá je obmedzujúca pre všetkých, ale v týchto časoch je nevyhnutná preto, aby sme zabránili šíreniu ochorenia a tak predišli mnohým rizikám na zdraví a životoch nás všetkých. Spolu to zvládneme smiley

                                                                                              Mgr. Anna Ďurajková

Milí rodičia, vieme, že je ťažké mať v tejto dobe deti doma, preto vám všetkým chceme ponúknuť pár užitočných zdrojov z internetu, ktoré umožňujú deťom vzdelávať sa zábavne a jednoducho doma. Aj na počítači, tablete či mobilnom telefóne sa dá čas tráviť zmysluplne. Dúfame, že to vaše deti zabaví a poteší.

https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=sk – program je vytvorený aj v hlavnej ponuke na stránke školy, pre prihlásanie stačí zadať kód "ucimesadoma" 

https://programalf.com/alfik/index.html?lng=sk – program je vytvorený pre materské školy, pre prihlásanie stačí zadať kód "ucimesadoma" 

https://www.gramar.in/sk/

https://www.matika.in/sk/

https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne

 

https://vlcata.sk/spravy/pinf-hry-pre-deti-so-specialnymi-vzdelavacimi-potrebami-su-zadarmo/

https://drive.google.com/file/d/1DkAlqCEDA-w0JUYNZahLwjQ_Y4aGeSQy/view?fbclid=IwAR3ykEKf2uIB-ONU8AKAYaXfZhrtTmPxqfGs6wHjVcXPs12xLph_p9NMmho – písanie čísel

https://m.facebook.com/groups/114222542294737?view=permalink&id=1053998804983768 – grafomotorika

 

https://m.youtube.com/user/MartinusEu – počúvanie rozprávok

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15668/220447 – "Školský klub - hodinka z triedy bez kriedy" sa vysiela každý pracovný deň na RTVS2 od 9.15 do 10.45 hod. a je rozdelený do troch blokov pre 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník a 5. až 7. ročník. Každý deň je venovaný inému predmetu.

https://www.irynazelyk.com/uspavanky – uspávanky

 

https://tojenapad.dobrenoviny.sk/21-napadov-na-prekrasne-jarne-tvorenie/?fbclid=IwAR0quQFpBeiMTSlRE15Bc3gNw31f0HMAENMT_LX-9moidGIHNEWMjmWHsYw – tvorenie

https://www.facebook.com/269497613987586/posts/538119743792037/ – tvorenie

https://www.dobre-napady.sk/pre-deti/hrame-sa-s-detmi – všetko na jednom mieste

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3137963189571369&id=1052160251485017 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1490199181154812&id=916572395184163

https://www.vcielka.online/app/ 

Pracovné listy na precvičenie učiva 1. ročníka variant A si môžete stiahnuť TU

Z dôvodu karanténnych opatrení na predchádzanie a zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 riaditeľka školy oznamuje, že v čase od 13.03.2020 (piatok) do 29.03.2020 (nedeľa) je prerušená prevádzka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča.

Počas tohto obdobia sú rodičia so svojimi deťmi povinní dodržiavať opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu podľa Rozhodnutia hlavného hygienika SR zameraného na dodržiavanie všetkých opatrení smerujúcich na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia.

O ďalšom postupe budeme rodičov detí a zamestnancov školy priebežne informovať prostredníctvom stránky školy alebo telefonicky. 

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy